Wednesday, 11 January 2017

De Schone Pijp

Woensdag 18 januari 2017, 16.30-17.30 uur
Wijkcentrum De Pijp (Gerard Doustraat 133)

2016-logo-schone-pijpfinalOndernemers en bewoners in de Noord-Pijp hebben afgelopen najaar de handen ineen geslagen, samen ‘Actieplan De Schone Pijp’ geschreven en ‘Werkgroep De Schone Pijp’ opgericht. De buurt trekt hiermee aan de bel, het grote afval-probleem in de Pijp moet aangepakt worden. Wethouder Choho heeft in september duidelijk zijn steun voor dit initiatief uitgesproken. Vervolgens is ‘Werkgroep De Schone Pijp’ samen met Stadsdeel Zuid en gecoördineerd door Wijkcentrum De Pijp aan de slag gegaan om de campagne vorm te geven.

Op woensdag 18 januari wordt de campagne ‘De Schone Pijp’ gelanceerd. Zowel wethouder Choho als stadsdeel-bestuurder Paul Slettenhaar hebben aangegeven bij deze lancering aanwezig te zijn. Dit initiatief van ondernemers en bewoners, leidend tot een samenwerking met het stadsdeel is uniek. De intentie is een commitment voor de komende 2 jaar, waarbij met name 2017 hard gewerkt zal worden aan een ommezwaai. Zowel bij de verschillende diensten en de coördinatie hiervan, maar ook bij de bewoners en ondernemers. De benodigde financiële middelen zijn inmiddels in kaart gebracht en aan de wethouder voorgelegd. De hoop in de buurt is dat ‘Actieplan De Schone Pijp’ dusdanig past in het ‘Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017’ dat de werkgroep samen met stadsdeel Zuid de middelen krijgt om de komende twee jaar verder samen te werken, ideeën te ontwikkelen en de buurt te betrekken, met als resultaat een Schone Pijp.

Ondertussen zijn er al een aantal concrete acties ondernomen. Een aantal zogenaamde ‘Afval-hotspots’ in De Pijp zijn samen met de buurt geëvalueerd om vervolgens actief te worden aangepakt. 2 ‘streetcleaners’ zijn inmiddels dagelijks werkzaam in de straten van de Noord-Pijp, om het zwerfvuil aan te pakken en in de buurt zo goed mogelijk de problemen te kunnen signaleren en door te geven aan betreffende collega’s. Dit directe contact op straat, met de mensen die er wonen en werken past zeer duidelijk bij de aanpak van ‘De Schone Pijp’.

Flyers zijn door en voor de buurt ontworpen om bewoners en ondernemers te wijzen op een juiste manier van het aanbieden van afval. Er komen o.a. ‘De Schone Pijp’ stickers die buurtbewoners zelf op verkeerd aangeboden afval kunnen plakken zodat het bewustzijn in de buurt vergroot wordt. Via de ondernemersverenigingen in De Pijp wordt gewerkt aan meer collectieve afvalinzameling, aangezien er maar liefst 13 verschillende bedrijfsafvalinzamelaars actief zijn in De Pijp.

Afvalinzameling, reiniging en handhaving is duidelijk een taak van de gemeente, maar ook ondernemers en bewoners kunnen hun steentje bijdragen. Door mee te doen, mee te denken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de buurt. Ondernemers, bewoners, politici en ambtenaren zijn uitgenodigd om op 18 januari bij Wijkcentrum De Pijp onder het genot van hapjes en drankjes (van de plaatselijke ondernemers natuurlijk) gezamenlijk ‘De Schone Pijp’ te lanceren.

Voor meer informatie, klik hier